Uit de "Kleine Raak" mei 2001

U

Wij gedenken :

   
 

Julia Keppens

 

moeder van Kleine Raak lezer en KWB-sympathisant Lea De Baerdemaeker

Lang verwacht, diep geborgen

verlangend voor jou te zorgen

voldragen, een zoete pijn

ons groots geluk te zijn

Welkom

Rune,

dochtertje van Rudi en Mijntje Van Hemelrijck - Robberechts

zusje van Gitte en Wout

 

KWB - SPORT

C Voetbal

F Geen wedstrijden meer in de maand mei.

F Er is een oefenwedstrijd voorzien op donderdag 28 juni van 21 tot 22.00 u.

!!!!! Uitnodiging volgt !!!!!!!

v Pingpong

Pingpongtornooi enkelspel

F wanneer ? : Op zaterdag 5 mei van 20.00 tot 22.00u.

F waar ? : vernieuwde zaal van de sporthal

 

V petanque

Elke donderdagavond in de maanden mei en juni vanaf 20.00u

in de blockskens ( naast de Bierschuur te Peisegem )

 

Voorbereiding corrida

Aspirant lopers die ter voorbereiding op de corrida van 17 augustus de benen eens

willen strekken , kunnen dit doen elke dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 u. aan de sporthal .

Vragen naar Pol

 

KWB – KAARTKAMPIOENSCHAP

FINALE ª vrijdag 20 april 2001

Het was verbazend rustig op de slotavond van het kampioenschap whisten. Je voelde de gespannen sfeer wanneer Luc (met zijn onschuldige hand!!) de samenstelling van de verschillende tafels afriep. Er werd al eens diep gezucht of van oef geblazen wanneer een zogenaamde "goede kaartspeler" werd uitgeloot aan een andere tafel.

Frans Ringoot werd met klank overwinnaar van de laatste avond met meer dan zestig punten.Het tellen van het eindklassement leek geen simpele bedoening.

Marcel Van Keer kampioen

Marcel mocht inderdaad als eerste aan de rijk gevulde tafel met allerhande prijzen aanschuiven. De naaste achtervolgers Jan Vrancaert, Patrick Jochmans, Kamiel De Coninck en Danny Biesemans moesten in Marcel hun meerdere herkennen.

Zo maar een bloemeke …

Wist je ?!

Aalst

 

Patatten

Gehoord

 

Vieren …    Moederdag in het KWB-lokaal

Op zondagmorgen 13 mei worden alle moeders extra verwend in ons KWB-lokaal.

Beste KWB’er, een voorstel voor 13 mei !

q Je bestelt een lekker ontbijtbuffet bij de Jong-KWB (zie elders in dit blad), daarna ga je met je vrouwke een pintje drinken in het KWB-lokaal. Alle vrouwen krijgen bovendien een verrassing en de gezelligheid is verzekerd.

 

Vrijdag 24 augustus 2001 - 25E Memorial Van Damme

Wie inschrijft voor deze memorial vóór 5 juni heeft een vermindering van ± 20 % op de kaarten van 800 en 500 BEF.

Inschrijven bij Romain Saerens, Heirbaan 8.

Na 5 juni kan je nog kaarten bekomen op het nummer 02/474.72.30.

 

Parochie Merchtem feest

Op zondag 20 mei viert de parochie Merchtem feest en daarop worden we allemaal van harte uitgenodigd. Een feest van verbondenheid met alle mensen die met onze parochie begaan zijn. Hopelijk wordt het een deugddoende belevenis.

We gaan natuurlijk alles niet vertellen want dan is de nieuwsgierigheid eraf.

We verwachten veel volk en dat is ook wel nodig want het geld dat na het feest in het kasje blijft, wordt gebruikt om de kosten van ons aller parochiezaal te dragen.

Er wordt tijd noch moeite gespaard om er het beste van te maken. Schrijf alvast deze datum in je agenda of maak al een duiding op je kalender want met jullie erbij wordt het reuze tof!!!

Parochiefeesten

Zondag 20 mei 2001

 

 

Proficiat aan alle vormelingen en eerste communicanten van onze KWB’ers !

Vreugde geven, vreugde delen is geluk voor velen !

 

 

Het stadsbezoek aan Aalst met de cultuurwandeling "Daens".

Ze hadden dat weer eens goed geregeld, die mannen van de KWB. Met den Bies aan ‘t stuur en 35 volgelingen trokken we richting Aalst.

Met een paar grappen onderweg ("Kennen jullie het verschil tussen 1000 spermatozoïden en 1000…..er is er toch maar één die het werk doet") kregen we het bedrijf Amylum zo in zicht.

De gids wachtte ons op aan het landhuis van Aalst en gaf daar eerst wat achtergrondinformatie rond de figuur Adolf Daens. Daarna bezochten we het geboortehuis, de kerk, het werkmansplein met de kapel en het eiland Chiba.

Iedereen kent wel de figuur van Adolf Daens maar toch had ik graag jullie geheugen wat opgefrist.

Geboren in 1839 als zoon van een leidekker en winkelier, die naast Adolf nog twee zonen (Augustus en Pieter) en drie dochters (Marie-Francisca, Leonie en Paulina) had. Zijn broer Augustus werd priester voor Adolf. Zijn jongere broer Pieter was drukker-uitgever.

Priester Daens kreeg zijn opvoeding aan het Aalsters Jezuïetencollege, waar hij

primus perpetuus (In 1858 trad hij toe tot de Jezuïetenorde. Deze orde verliet hij tweemaal, in 1871 definitief. Dat gebeurde met toestemming van zijn overheid. Als reden werd zijn gezondheidstoestand opgegeven, maar het is gebleken dat zijn zelfstandig karakter en ook zijn Vlaams-sociale opvattingen aanleiding gaven tot moeilijkheden. allé, altijd de slimste van de klas) was.

In 1873 werd hij in het bisdom Gent tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan (onderpastoor) te Sint Niklaas (1876) en te Kruishoutem (1878). Eveneens in 1873 werd hij leraar aan het bisschoppelijk college te Oudenaarde, van 1879 tot 1888 was hij werkzaam aan het college van Dendermonde. Een plaats als onderpastoor wees hij later af, daar hij meer voelde voor het onderwijs. Het bisdom liet hem toen zonder functie, maar hij werd een veelgevraagd predikant.

Na zijn volksvertegenwoordigersschap (van 1894 tot 1906) leefde hij te Aalst, eerst bij zijn broer Pieter en later bij diens dochter Maria, waar hij in juni 1907 kwam te sterven. Tot op zijn sterfbed werd hij gepest door de Franse bourgeoisie en door de katholieke partij zelf.

Iedereen herinnert zich nog wel de in 1993 door Hollywood bekroonde film met en oscar ‘Daens’ (geregisseerd door Stijn Coninck naar het boek van L.P.Boon ).

Graag geef ik je nog eens in een notedop de Vlaams sociale strijd van priester Daens die in deze mooie film wordt weergegeven.

De negentiende eeuw wordt in België gekenmerkt door de schrijnende sociale wantoestanden ten gevolge van de overhaaste industrialisatie. Immers het enige doel van de fabriekseigenaars en geldschieters is het maken van zoveel mogelijk winst op een zo kort mogelijke tijd en hiertoe zijn de arbeiders voor hen slechts radertjes in een heel proces. Zwaar onderbetaald, sociaal volkomen onbeschermd, werken zij tien tot twaalf uren per dag in mensonwaardige omstandigheden. Ook kinderen worden aan het werk gezet en nog minder betaald.

Daar middelbaar en hoger onderwijs verstrekt worden in de Franse taal, heeft de Fransonkundige massa hier geen toegang toe. Voeg hierbij een administratie en een rechtspraak die ook in Vlaanderen hoofdzakelijk in het Frans gevoerd worden en het kan geen verbazing wekken dat de taalstrijd een belangrijk onderdeel van de sociale strijd mag genoemd worden.

In Aalst, dat als kleine industriestad zeker niet gespaard blijft van arbeidersellende, zien we bij de gebroeders Daens het langzame besef groeien van ontevredenheid met de schrijnende sociale wantoestanden (Pieter in zijn kranten, Adolf als priester in een toen sterk elitair gerichte kerk). Zij beginnen te beseffen dat hieraan dringend iets gedaan dient te worden, maar zien dat door de

katholieke politici hieraan onvoldoende aandacht geschonken wordt. Samen met gelijkgezinden willen zij hiertegen reageren, geruggesteund door de pauselijke encycliek Rerum Novarum, die de sociale problematiek erkent en hierin, erg geleidelijk, verandering wil brengen. Willen de christen-democraten oorspronkelijk vernieuwend werken in de katholieke partij zelf, door de hevige tegenwerking van de conservatieve krachten zien zij zich spoedig voor de keuze geplaatst: ofwel beperken zij hun actie tot een totaal ontoereikend minimum om de eenheid van de bestaande orde niet in het gedrang te brengen, ofwel verlaten zij de katholieke partij. Uiteindelijk wordt geopteerd voor deze laatste mogelijkheid en snel zal blijken dat dit niet de weg der minste weerstand is geweest. Vooral Adolf Daens, door zijn functie als priester extra kwetsbaar, wordt het mikpunt van erg hevige aanvallen van de conservatieven onder leiding van Charles Woeste, die er zelfs niet voor

terugschrikken de kerkelijke hiërarchie in te schakelen om deze man, door hen als volksleider bestempeld, ten gronde te brengen.

Erg extreem kan het programma der christen-democraten echter niet genoemd worden, hoewel sommigen het eisen van Algemeen Enkelvoudig Stemrecht reeds als een revolutionaire daad beschouwen. Immers, tot 1893 hadden enkel degene die een bepaald bedrag aan de belastingen betaalden stemrecht; na die datum had iedere man wel een stem, maar werden extra-stemmen verleend aan mensen met geld, grond, een bepaalde functie of een diploma.

Pas na de Eerste Wereldoorlog zou het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht ingevoerd worden (één man, één stem) en de vrouwen hebben zelfs nog tot na de Tweede Wereldoorlog moeten wachten op stemrecht. Ter bestrijding van de mensonwaardige kinderarbeid wordt de invoering van de leerplicht opgenomen in het programma van de Daensisten, zoals ook de vernederlandsing van het onderwijs gevraagd wordt.

Ook de problemen van de landbouwers worden niet vergeten. Vermeldenswaard is ook het antimilitaristisch karakter van deze politieke partij die, niet enkel te Aalst maar in heel Vlaanderen spoedig op een grote aanhang kan rekenen.

De gids wist ons wel te melden dat priester Daens in de film zijn priesterkleed uittrekt wat in realiteit NOOIT gebeurde. De Daensisten zijn over deze accentswijziging in de film niet te spreken.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden werd op 29 september 1957 op het Werfplein een standbeeld onthuld. Het stelt priester Daens voor, omringd door een arbeidersgezin. Het kunstwerk door privé initiatief tot stand gekomen is van de hand van Marc de Bruyn. Pittig detail is dat noch de overheid, noch de katholieke kerk hieraan mocht bijdragen.

En dan de weg naar huis terug…Heel wat luidruchtiger dan de heenreis. Hoe zou dat toch komen? Alle 26 bochten van Aalst naar Merchtem werden, onder luide aanmoediging van de KWB’ers, door den Bies met succes genomen. We mochten de politiepatrouille onderweg (gelukkig!) vlot passeren (anders waren we nu nog niet thuis). Op 500m van het centrum van ons thuisfront werd er een ‘pisstop’ georganiseerd op aanvraag van Mister Michel.

Ge beseft wel dat het echt hoogtij was…

William.

WIJKMEESTERSVERGADERING VAN 6 APRIL 2001

en wijkmeestersvergadering van april staat elk jaar traditioneel in het teken van de lente, en de lentecampagne van Wereldsolidariteit. Ook dit jaar was het niet anders.

Norbert leidde de vergadering in met een bezinning over de lente, het frisse en het nieuwe en de vraag naar: wat houdt de lente in mij zelf tegen? Samen namen we dan een tekst door van: ik had een droom over een betere en rechtvaardigere wereld waar de gewone man beter tot zijn recht kan komen.

Marcel Cloet, vroegere nationale proost van de KWB en nu internationale proost van het WBCA, kwam een beetje van zijn organisatie vertellen. De WereldBeweging van Christelijke Arbeiders verenigt een 50 tal organisaties uit de 5 werelddelen die allemaal -zoals KWB en KAV- mensen bij elkaar brengen om door ontmoeting en vorming te bekijken hoe ze aan deze wereld iets kunnen veranderen. Ze verschillen zeer sterk van grootte, sterkte, mogelijkheden en middelen, maar werken allemaal volgens dezelfde methode van Cardijn: zien, oordelen, handelen. Deze internationale organisatie wordt grotendeels gefinancierd door de lidgelden van de verschillende leden en Wereldsolidariteit, die bepaalde projecten van deze organisaties steunt in de Derde Wereld. Ze heeft het niet breed, maar probeert vooral dank zij de hulp van de 'rijkere' bewegingen uit het Noorden te overleven. Ook Marcel had een droom en opperde de wens hun zetel te Brussel te laten patroneren door een KWB-afdeling, bijvoorbeeld die van Merchtem. Hij dacht aan een aantal stielmannen met tijd die regelmatig eens langskwamen om lekkende kranen, schurende deuren en dergelijke te herstellen.

Hugo Verwimp bracht dan in het kort de verschillende actiemogelijkheden van de lentecampagne van Wereldsolidariteit naar voor: de krabkaarten en de reislabels, maar die stonden ook al in de kleine raak van april.

Krabkaarten zijn nog altijd te verkrijgen bij hem (moeten afgerekend worden met nationaal tegen begin juli 2001).

 

Na de welverdiende pauze -en we konden weeral éné drinken omdat er iemand verjaarde (hij was er niet goed van dat hij al 40 jaar werd, weeral een keerpunt in zijn leven - ook al werd hij door Jefke getroost die al andere mijlpalen in zijn leven had tegengekomen) - overliep Geert eerst enkele algemene maar heel belangrijke dingen:

 

Luc Van Schuerbeeck en Jan De Mesmaeker leidden ons dan met veel zwier door de voorbije activiteiten en wat de toekomst ons zo al biedt. Enkele voorbije en komende hoogtepunten: grote finale van de kaartavonden in april met een prijzenpot van 25.000 F; grote voetbalmatch (op een echt veld) van de grote tegen de jonge KWB op het veld van Cristal Boys op 22 april; petanque-tornooi op donderdag; gezinsweekend rond het thema van circus: er zijn 70 inschrijvingen maar er wordt nog volk van jong-KWB verwacht; vissen op zee met 31 man; de parochiedag op 20 mei; het bezoek in de voetsporen van Daens te Aalst; de hulp van de KWB bij het concert van Cantecorum; de reis naar de Elzas, die in begin mei wordt voorbereid enz enz.

De jong-KWB ging internetten en brengt ons weer een moederdag-ontbijt.

Het ACV Brussegem, in samenwerking met het ACW Merchtem, richt een avond in over zone-vreemde woningen. Iedereen is daarop vriendelijk uitgenodigd.

Dan volgde nog een hele discussie over onze viering van 60 jaar KWB. De eerste voorbereidende vergadering ging al door en de werkgroep bracht ons 2 voorstellen, waaruit we moesten kiezen. Ofwel ons beperken tot 2 dagen viering (zaterdag 6 oktober eucharistie, receptie, academische zitting, plaatselijke muzikale attractie en zondag 7 oktober een sportnamiddag) ofwel 3 dagen viering (vrijdag 5 oktober viering, receptie, academische zitting - zaterdag 6 oktober een activiteit naar het grote publiek met gekende kleinkunst vb Bart Vanden Boscche en zondag 7 oktober sportnamiddag). Na veel beraad in kleinere groepen en discussie in grote groep besliste de grote meerderheid van de aanwezigen voor een driedaagse viering. De werkgroep gaat dit verder uitwerken en iedereen is daar op welkom, ook de leden. Deze vergadering gaat door op 10 april bij Geert thuis en van daaruit zal men waarschijnlijk 3 werkgroepen maken om de 3 dagen uit te werken.

Vermits een pak wijkmeesters de dag daarop gingen vissen en met grote schrik zaten, was de Werkman deze keer lang voor sluitingstijd van O1 uur toe.

 

HUGO

 

SPRINT VOOR EEN KIND - WERELDSOLIDARITEIT

 

Ook dit jaar doen KWB-ers en KAV-sters van Merchtem mee aan de 20 km van Brussel. Dit gaat door op zondag 27 mei 2001. Er zijn al mensen serieus aan het oefenen.

Maar er is meer. Deze lopers laten zich sponsoren. De opbrengst van hun sponsorgeld gaat naar de verschillende kinderprojecten van Wereldsolidariteit (in de Dominicaanse Republiek, India, Burkina Faso, Colombia).

Steun via het zweet van uw vrienden en vriendinnen de mensen uit het Zuiden.

Sponsoren kan via lijsten waar Walter Legroux en Marc Van Schuerbeeck voor instaan in de KWB en Rita Dirix in de KAV. Aarzel niet.

 

MISSIEHAPPENING PINKSTERWEEKEND 2-3 JUNI - PAROCHIEZAAL

Zoals alle jaren richt Missio op het einde van de Mariale feestweek een missiehappening in ten voordele van de missionarissen van Merchtem. De GROM (gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) verzorgt op zaterdagavond, 2 juni dus, een discussie- en debatavond.

Dit jaar is het thema: waarom komen migranten naar hier? Migrant uw vriend? Vluchteling uw gebuur?

Een priester die dagdagelijks met de migranten en vluchtelingen werkt in Brussel komt vanuit zijn doorleefde ervaring ons daarover vertellen, doorspekt met de getuigenissen van enkele vluchtelingen die in Brussel en in Merchtem wonen.

Wilt ge wat nader kennismaken met dit zeer actueel probleem, kom dan in ieder geval af. Toegang is gratis. Begin is vastgesteld op 20 uur in de parochiezaal van Merchtem.

 

Lentelied

Het is lente ‘t is mei

De vogeltjes gaan fluiten

Het is lente ‘t is mei

We gaan picknicken buiten

Het is lente ‘t is mei

En iedereen is blij

Je krijgt een tien van mij

Welkom zoete mei

Zie die bloemen maar eens bloeien in de tuin van Mien

Heb je ook de eerste vlinders al gezien?

Hoor de vogels toch eens zingen als de dag begint

‘t is als mooie muziek die je geheel doordringt.

Zie die spin daar maar eens weven aan haar nieuwe net

Hoor de kinderen toch eens spelen gillend van de pret

Moeder hen heeft haar kuikentjes al uitgebroed

Voel je ook die kriebeling in je bloed?

Zie dat kalfje maar eens dansen in die groene wei

Hoor het hoge zachte zoemen van een bij

De zon heeft die grijze sluier weggevaagd

‘t is net of heel de wereld uit zijn slaap ontwaakt.

Tekst en muziek : KWB’er Jan Willocx

 

Verslag voetbalwedstrijd Jong KWB-KWB

 

Het moet tot dan zo wat de droogste zondag van de lente zijn geweest, die bewuste Vlaanderendag van 22 april laatstleden. De goden waren ons dus goed gezind. Wat een geluk, want liefst 27 vrolijke voetballers waren naar de terreinen van de Cristal Bos afgezakt om de heuse derby Jong KWB (minder jong) - KWB gestalte te geven. Dit terwijl de minder actieven op hun luie kont voor hun televisiescherm de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik aan het volgen waren.

De echte sportmannen stonden dus tussen de lijnen van het B-veld van Cristal, een veld dat voor ¾ goed bespeelbaar was, maar het resterende vierde was er nog erger aan toe dan een patattenveld.

Doelman Kries Teugels was er echter op voorbereid want met heuse legerbottinnen trotseerde hij plas en gras om het de jonge KWB-snaken lastig te maken. Doch, tegen al dat jong KWB-geweld waren de veteranen niet opgewassen. Met de rust hadden de jongeren al een 3-0 voorsprong, maar wij hadden dan ook de arbiter niet mee (er was er geen, zie je?), de lentezon steeds in onze ogen en wind tegen (of waren we pas na de match in de wind?)

Uiteindelijk gingen we de boot in (neen, niet die van de KWB-vissers van enkele weken geleden) met 6-1, maar Corneel S. redde onze eer. Bovendien was het KWB-doelpunt niet alleen eerreddend maar tevens de winninggoal (wie laatst scoort, wint, weet je wel?) zodat de KWB-veteranen als morele winnaar de kleedkamers konden intrekken. Deelnemen is nog steeds belangrijker dan winnen, niet?

De revanche op 28 juni in de sporthal zal zoet zijn! Jong-KWB weze gewaarschuwd!

Met dank aan onze coördinator Aloïs en barman Koen.

Walter Teugels

Wist je?!

 

Vaderdag

Mijn vaken is ne sterken,

mijn papa heeft haar op zijn borst,

mijn vader metst muurkes,

mijn papa zie ik heel graag, hij kan goed voetbal spelen,

mijn vader ….

Op zondag 10 juni 2001

worden in De Werkman alle vakes, papa’s, grootvaders, opa’s … gevierd !

 

7 april - KWB gaat vissen op zee !

Sommigen onder ons dachten : ‘daar zal weinig volk op af komen’, andere stoere bonken wilden er zeker bij zijn. Francis durfde deze organisatie aan en wat een succes. Een 30 tal KWB-schippers schreven zich hier in. Geert, Alois , Francis , Jos , Polle , Frans , Walter, Jos (VAB), de Witte, Danny , Jef , Robert, Marcel, Ludwig ,Walter, Luc , Luc , Patrick , Eddy , Dirk , William, Luc , Joris en nog enkelen wiens naam me nu ontsnapt.

Nog anderen hadden graag mee gegaan : bezet, he was een slecht moment of …. durfden niet.

Zaterdag 7 april 4h30 vertrokken wij met de gemeentebus richting Oostende.

Op de bus werd er wat gelachen, wat verhalen verteld, moppen getapt en vragen gesteld zoals :

‘Wie heeft er al op zee gevist. Welk weer hebben ze voorspeld. Wie wordt eerst zeeziek. Hoe ziet een zeepier eruit. Wie durft vis kuisen enz.’

Enkele deelnemers namen nog vlug een pilleke om niet zeeziek te worden.

Om 6 u draaide onze bus met den Bies aan het stuur de Visserskaai op. Daar werd een lijst ingevuld "naam, geboortedatum en plaats".

Het was droog weer, wind 3 à 4 Baufort en een temperatuur van 8°C. Botten en regenkledij werden aangetrokken. Frigo-boxen, plastiek zakken met reservekledij werden aan boord gebracht. Voor we op zee konden moesten we nog 3 meter waterniveau overbruggen. Voilà en wij weg.

De frigo boxen werden mooi naast elkaar geplaatst, niemand wist voor hoe lang.

Frans ging eerst iets eten, Polle, Jos en Walter dronken een koffie met rum. Jos, Dirk en Eddy dachten aan een biertje. Willy bracht reeds zijn vislijnen in orde. Walter was zeker van plan veel vis te pakken want wat was deze man uitgerust.

Maar de zee heeft haar geheimen en is onvoorspelbaar!!

Daar gingen de eerste maagsappen over boord. Het weer werd ruwer, de wind zette op, de golven klotsten tegen de romp. Iedereen zocht beschutting. Ludwig kreeg gratis een flinke douche. Sorry wij konden ons niet inhouden van het lachen. De boot dook in de golven, begon te rollen.

De boxen schoven heen en weer. De boot ging schuin hangen, schepte water, kantelde naar de andere kant. De gezichten spraken boekdelen, nog meer magen werden geledigd. Sommige zaten te denken, aan wat zij begonnen waren. Jef en Francis werden opgetild bij een hevige rukwind. Geert en Aloïs zaten er onbewegelijk en stil bij. Enkelen prevelden een schietgebedje.

Het was ondertussen 11 u, ter hoogte van de Westhinder - een gezonken wrak - kon er gevist worden. Willy had als eerste beet (lengte vis 40cm). Anderen zochten naar de juiste manier om de zeepier vast te maken. Al vlug bleek dit niet de juiste ligging en zocht de schipper naar een andere plaats. Eénmaal geclaxonneerd en we konden weer beginnen vissen. De onderlijnen dreven af en raakten in elkaar. Lood was los geraakt, Jos trok tot drie maal toe zijn lijn stuk.

Ondertussen zat Francis in de kajuit met een plastiekzak voor hem. Het weer was zwaar, er was te veel onderstroming. De vangst was pover. Om 15u30 blies de schipper af. Bij het terugvaren vertelde hij dat de wind op bepaalde momenten 70 à 80 km /u haalde. De vangst "10 wijtings" is niet veel toch was iedereen tevreden.

Aan wal zochten wij een plaats om iets te eten of te drinken. Jos kreeg een oproep van het vrouwke, verkeerde gegevens of slechte timing?

Op de bus werden er reeds nieuwe initiatieven gepland "Polle wil op berejacht". Geert was daar op het eerste zicht niet tegen maar tijd brengt raad! Om 21 u reden wij Merchtem binnen.

M. Frans