december 2005
nummer 339


Wij gedenken

Romain Saerens, echtgenoot van Elise Rombouts - KWB wijkmeester

 In memoriam Romain Saerens

Op vrijdag 25 november overleed onze goede vriend,  KWB’er Romain Saerens.
Romain was de laatste maanden wat op de sukkel met zijn gezondheid en hij had het daar verdomd moeilijk mee
We kennen Romain als een heel gedreven man in alles wat hij deed. Als jonge man was hij een zeer begaafd sportman. Vooral atletiek was zijn grote passie maar ook als koordspeler bij het kaatsen was hij heel getalenteerd.
In de KWB is hij jarenlang betrokken geweest bij het bestuur. Vanuit de sportgroep hielp hij vele sportinitiatieven organiseren, onder meer de fietsrally’s.
In de jaren 70 kwam Romain in het bestuur als kassier. Regelmatig, trok hij aan de alarmbel om te duiden dat we omzichtiger moesten omschieten met het KWB geld en telkens was die bekommernis gegrond.
De laatste jaren was “de Memorial Ivo Van Damme” één van zijn meest geliefde sportevenementen waarvoor hij steeds andere KWB’ers trachtte aan te spreken om mee te gaan supporteren. Hij kende alle atleten met naam en met hun beste prestaties. Hij wist alle wereldtijden en wereldrecords uit zijn hoofd. Het was steeds een fantastische ervaring om met Romain als commentator naast jou op de bank naar de Memorial te kijken.
Gedurende vele jaren bracht hij maandelijks de raken en kleine raken bij de wijkmeesters die afwezig waren op de vergadering.
Romain vriend, jij betekende zeer veel voor de KWB. Doorheen je vrijwillige inzet hebben we je echt leren waarderen.
Met deze willen we als KWB onze oprechte deelneming betuigen aan Elise, de kinderen en kleinkinderen.
Bedankt Romain voor alles, je was een echte vriend. 

Nieuwjaarsreceptie

 Beste bezoeker aan de werkman,
De werkgroep, die instaat voor het KWB lokaal “de werkman” nodigt iedereen van harte uit op hun nieuwjaarsreceptie. Welkom voor een hapje en een drankje op zondag 8 januari 2006 van 10u tot …!?
Opgelet: op zondag 1 januari 2006 zal de werkman éénmalig gesloten zijn.
 De beste wensen voor een voorspoedig 2006. 

De mannen van de werkman.

Dubbeltornooi pingpong 

Donderdag 29 december (opgelet de datum is niet 22 december zoals eerst gemeld, maar wel 29 december)  is er ons jaarlijks dubbeltornooi pingpong. Wie wenst deel te nemen schrijft in tussen 20u15 en 20u25 in de sporthal. Nadien doen we de loting van de ploegen en van de wedstrijden. Tot dan !

 Opschudding in de Werkman

 Dinsdag de vijftiende zaten we 's avonds met zo'n dertien man rond de toog toen we plots hevig gestommel hoorden. Een jonge dame kwam binnengestrompeld. In paniek, houvast zoekend aan tafels en stoelen, wankelde ze tot midden in het lokaal en viel daar plotseling neer...!
Onthutst sloegen wij allen het tafereel gade. Behalve Frank Vandenbroeck uit Opwijk. Die veerde meteen recht. Liep kordaat  op de jonge vrouw toe na eerst de omgegooide tafel en stoel aan de kant te hebben geschoven.
Hallo!", riep hij. "Hallo, mevrouw! Hoort u mij...?"
Ondertussen klapte hij telkens éénmaal luid in de handen.
"Mevrouw!", sprak hij vastberaden. "Wat is er gebeurd...?"
Toen ze daarop nog steeds niet reageerde, vroeg hij haar in zijn vinger te knijpen of te knipperen met haar ogen. Maar dat bracht evenmin een reactie teweeg. Ook niet als hij zachtjes op haar schouders drukte. Ze bleef bewusteloos.
Daarom hief hij haar hoofd naar achteren door haar kin te liften met z'n wijs- en middenvinger. Luisterend, kijkend en voelend stelde hij vast dat ze niet ademde.
"Mijnheer!", gebood hij Jean.  "Bel een ziekenwagen! Zeg dat het om een volwassen vrouw gaat met ademhalingsstilstand. Geef het adres door en kom dadelijk terug nadat je gebeld hebt!"
Hijzelf maakte ondertussen voorzichtig haar bovenkleding los. Onder haar dunne trainingspakje bleek ze warempel niets te dragen...! Allicht daardoor zag ze zo bleek... want kou had ze het duidelijk ook.
Dus maakte Frank haar ademhalingswegen zo goed als mogelijk vrij door met z'n vinger in haar mond te voelen of er niets in de keel stak. Waarna hij met twee vingers het zwaardvormig uitsteeksel tussen de ribben zocht, zijn handen kruiste en hartmassage begon toe te passen. Vijftien maal kort en krachtig. Vervolgens twee beademingen. Dan na even rusten opnieuw vijftien maal drukken, twee beademingen en zo verder tot vier reeksen de minuut hadden volgemaakt.
Toen ook dit niet hielp, herhaalde hij de procedure nogmaals.
Er was echter geen lievemoederen aan. En ook de hulpdiensten kwamen maar niet opdagen. Dus moesten wij het maar met de uitleg stellen.
Wat had Frank immers zonet gedaan? Hij had de vijf regels van de EHBO concreet toegepast op deze juffrouw. In de eerste plaats had hij gezorgd voor de eigen veiligheid en die van het slachtoffer : onder andere door de obstakels uit de weg te ruimen en ook niet over het slachtoffer heen te stappen. Daarna had hij nagegaan wat er gebeurd was. Dit doet men door het te vragen aan omstanders of aan het slachtoffer zelf wanneer de oorzaak niet duidelijk is. Bij een vermoeden van wervelletsel onderneemt echter geen verdere actie : dan immobiliseert men enkel het hoofd; met een kussen of eventueel door het op de eigen schoot te leggen . Een derde stap is het slachtoffer gerust stellen en voor beschutting zorgen. Ook als het slachtoffer bewusteloos is, moet men tegen hem/haar blijven praten. Onder andere om vast te stellen of er nog bewustzijn en ademhaling is, vraagt men om eenvoudige bevelen op te volgen zoals bijvoorbeeld knipperen met de ogen. De vierde stap is dan het verwittigen van de hulpdiensten waarbij men meldt of het om een volwassene of een kind gaat, welke verwondingen men heeft vastgesteld en het adres. Wanneer men iemand opdraagt te bellen, moet men vooral vragen om terug te komen. Zodat men er zeker van is dat het telefoontje is gepleegd. Ondertussen kan men iemand die op een gevaarlijke plaats ligt (op een drukke weg bijvoorbeeld) verleggen door hem met de Rautekgreep vast te grijpen.
De laatste handeling bestaat er dan in te gewonde persoon te reanimeren wanneer men een hartstilstand vaststelt. Dit moet dan wel in verhouding tot de grootte van het slachtoffer. Een baby geeft men slechts vijf in plaats van vijftien drukken op de borst en maar één in plaats van twee beademingen, die eerder neerkomen op kleine pufjes dan volle ademteugen.   
Als je op al deze punten let, komt het vaak goed met het slachtoffer, verklaarde Frank. Want zó eenvoudig kan het soms zijn om iemand van een anders gewisse dood te redden. Daarvan kan het immers afhangen : of je dadelijk de nodige en juiste handelingen stelt.
Vervolgens legde hij uit hoe je best een verband aanbracht, hoe je iemand moest beademen en hartmassage toedienen. De halfnaakte vrouw lag daar immers toch nog steeds. Dus mocht ieder om beurt dit eens beproeven. Al hadden sommigen duidelijk meer oog voor de fraai op- en neerwelvende boezem dan voor de gevoelloze lippen. 
Na tenslotte nog wat meer verduidelijkingen over de werkwijze bij brandwonden, neusbloedingen, verstuikingen, breuken en voedselvergiftigingen of verslikkingen, mocht de hevigste onder ons nog een opzwepend dansje plaatsen met de zwierige dame. Waarna ze opnieuw de koffer mocht induiken (Konden we dat ook maar met die van ons doen..., hoorden we hier en daar mismoedig verzuchten!) Haar benen werden weer over de borsten en schouders gegooid en perfect in de valies gepast!  

Dr M. Ambulancier

 Wetenswaardigheidjes:       http://www.redcross.be/nl/help

 ·       Iemand die bewusteloos is, maar nog ademt en hartslag heeft, moet men niet beademen, noch masseren. Enkel in veilige houding leggen : de stabiele zijlig. De dichtst bijzijnde arm in een hoek van negentig graden. De verste arm over de borst met de handrug tegen de kaak. Het verste been met de andere hand in de knieholte plooien  en overkantelen tot een hoek van negentig graden. Het hoofd met de mond naar beneden om het eventuele braken te vergemakkelijken.
·       Om iemand gemakkelijk te verleggen, legt men eerst de benen samen, dan de armen naast het lichaam. Men tilt het hoofd lichtjes op. Legt één arm van het slachtoffer over de borst en neemt die vanachter de persoon vast bij de pols en de elleboog (dit is de Rautekgreep).  Zó heft en versleept men hem of haar.
·       Bij neusbloedingen mag men zeker niet snuiten. Men buigt lichtjes voorover (leeshouding) en knijpt de neusvleugels met twee vingers toe gedurende tien minuten. Als het bloeden dan nog niet stopt, nogmaals tien minuten. Helpt dit nog niet dan moet men er een dokter bijhalen.
·       Bij verstikking de ICE-regel toepassen. I van immobilisatie, C van compressie (lichte druk uitoefenen, ook bijvoorbeeld door de schoen aan te laten) en E van elevatie (omhoogheffen om te ontzinken).
·       Brandwonden worden als levensbedreigend beschouwd van zodra ze meer dan twintig procent van het lichaam beslaan : dan gaat er te weinig bloed naar het hart en de longen. Ook wanneer de brandwonden zich in het gelaat of op de handen bevinden worden die automatisch als levensbedreigend aanschouwd. In elk geval moet men onmiddellijk koud water op de wonde laten lopen gedurende tenminste vijftien minuten; maar niet rechtstreeks. Bijvoorbeeld water in een bakje of zijdelings vanuit een douchekop. Tenslotte kan men de wonde ook nog afdekken om er geen lucht aan te laten komen. Doch onder andere bij vingers moet men het verband zo aanbrengen dat de afzonderlijke vingers niet aan mekaar kunnen klitten : dus het verband kruiselings over en onder elke vinger schuiven.
·       Breuken moet men enkel immobiliseren en eventueel spalken. Maar van open breuken blijft men best af.
·       Bloedingen bindt men af, maar het glas of ander voorwerp in de wonde laat men zitten. Op de wonde legt men enkel proper gaas. Een inwendige of veruitwendigde bloeding stelpt men niet. Dan belt men meteen de hulpdiensten.
·       Bij voedselvergiftiging belt men onverwijld het antigifcentrum : 070 344 344
·    Bij verslikkingen klopt men tot vijf maal tussen de schouderbladen. Als ook dat niet helpt, grijpt men de persoon langs achteren vast onder de ribben, tussen de navel en het middenrif en rukt hard naar achter en boven. (Dit evenwel niet bij zwaarlijvige mensen of zwangere vrouwen!)Verslag van de wijkmeestersvergadering van 04 november ’05

 Hans heette de 26 aanwezige wijkmeesters welkom en gaf meteen het woord aan Hedwig, die heel fier Tilly Stuckens mocht voorstellen. Zij was gevraagd om een bezinning te houden over “iemand verliezen in je leven”. Tilly gaf een schitterende uitéénzetting, het werd ontroerend stil in het KWB-lokaal. We proberen je in dit verslag wat deelgenoot te maken van Tilly’s verhaal 

Allerheiligen, Allerzielen;
tijd van bezinning over de vergankelijkheid van ons bestaan, over leven en dood.
Een mensenleven zit vol rijkdommen die we verwerven, en ook kunnen kwijtspelen. Vooral voor materiële rijkdom zoals je eigen huis, een auto, reizen hobby’s sparen we een heel leven lang. Het leven zelf is het grootste geschenk, maar het is tevens het meest kwetsbare.

Een ander groot geschenk is de liefde; namelijk. de warmte van de aanwezigheid van een andere mens; je partner, je kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden, buren Zij behoren tot de grootste cadeaus die we in het leven kunnen krijgen. Maar het is ook weer zo een kwetsbaar geschenk want ook de geliefde mens kunnen we kwijtspelen door overlijden, door scheiding, door vervreemding!
Voortdurend lijden we verlies en dat doet pijn. Bij een overlijden zou je je liefste als het ware willen tegenhouden. Zou je hem of haar terug roepen, gaan zoeken, gaan terughalen om weer bij jou te zijn. 
Verscheurend is het verlies van een kind: dat beginnend leven waar je aan meegewerkt hebt; de ontluiking van een kind; het wonder van de eerste glimlach, de eerste woordjes, stapjes; het mirakel van het ontstaan en de groei van een kind. Dat mirakel moeten afstaan dat is verschrikkelijk. 
De Nederlandse schrijver Thomése heeft daarover een onvergetelijk boekje geschreven: Schaduwkind. Hij en zijn vrouw verloren hun baby dochtertje: één van de hoofdstukjes gaat over paniek

De geur van schone lakens, het slaapkamerraam open

Een nieuwe dag

Het zonlicht dat binnenvalt en haar

nergens terugvindt.

Ook je ouders verliezen betekent een breuk in je leven; zij die aan jouw oorsprong lagen verdwijnen; er wordt iets overgesneden, je wordt zelf de oudere generatie; je bent niemands kind meer.
Ander verlies dat met menselijke nabijheid te maken heeft kan door een scheiding worden veroorzaakt. We kennen wel mensen in familie en vriendenkring die zich er hebben moeten doorworstelden. Het is een andere soort pijn. Als je een dode betreurt, krijg je medeleven. Bij een scheiding weten mensen niet goed hoe zich tegenover jou te houden. De mens met wie je verliefd en wel aan een nieuw leven begonnen bent, een mens die je in je leven hebt toegelaten en wiens leven jij bent mogen binnentreden. De mens met wie je wellicht kinderen hebt gekregen, met wie je zoveel gedeeld hebt, die mens ben je verloren. Die mens leeft nog; maar niet meer samen met jou. Er is allicht ruzie geweest, bitterheid, kwaadheid, vertrouwen is omgeslagen in wantrouwen, blijdschap in verdriet, liefde in onverschilligheid of zelfs haat. De schuldvraag wordt over en weer gekaatst. Maar al ben je overtuigd van je eigen gelijk, al had je alle excuses om uit je relatie te stappen, het einde van die relatie is een grootverlies. 
Ook het weggaan van kinderen kan moeilijk zijn. Als het gaat om het zich losmaken van de kinderen, de normale gang van zaken, dan is het niet echt een verlies. Het is wel een soort afscheid. Dat wordt het pas als de kinderen van je vervreemden, als er ruzies ontstaan die niet meer bijgelegd geraken. Ook hier hoor je vaak van de ouders dat het de schuld van het kind is, en hoor je het kind zeggen dat de fout bij de ouders ligt. Maar net als bij een echtscheiding, komt het voor beide partijen neer op een groot verlies.
Er zijn nog veel andere voorbeelden. Je gezondheid verliezen, je levensmoed kwijtspelen, ontslagen worden op je werk enz.
En dan die laatste fase van je leven: je wordt oud, je bent alleen. Dit een somber beeld waar niemand graag bij stilstaat. Het is voor veel mensen echter een bittere realiteit. Het loont dus de moeite om daar iets aan te doen. 
We kennen allemaal mensen die gebukt gaan onder verlies. Mensen die nauwelijks over iets anders kunnen praten dan over hun tegenslagen, hun kwalen, hun ziektes. 
Met praten over je miseries is niets mis. Medeleven geven en krijgen, dat hoort bij de naastenliefde die wij als gelovige mensen ook belijden.
Mag je verwachten voortdurend mensen te vinden die bereid zijn om te luisteren naar jouw trieste verhalen?Neen want dan wordt je een zeurpiet, dan verlies je niet alleen je gezondheid, je mobiliteit, maar ook de vriendschap van de mensen rond jou. Die mens is de grote verliezer. Hij/zij is alles kwijt.

Wat is daar tegen te doen?.

Zou het niet zo zijn dat we best beginnen met de realiteit onder ogen te zien. Het is mogelijk dat we ooit, als oude of zieke mens die misschien op geen vertrouwde personen kan terugvallen, afhankelijk worden van verzorgend personeel, dat vast goed zijn best doet maar meestal weinig tijd heeft. Het is geen prettig vooruitzicht. Maar dat we onszelf kunnen opvoeden om met verlies te leven is misschien noodzakelijk. Opvoeden tot een soort van zelfredzaamheid. Zo goed mogelijk je plan te leren trekken. Niet alleen met je buitenkant, maar ook met je binnenkant. Niet alleen met je handen en je verstand. maar ook met je gemoed, met je ziel. Je bent een unieke mens, een individu omringd door andere mensen.Maar wezenlijk heb je alleen jezelf. In laatste instantie moet je op jezelf terugvallen. Wie eerlijk is met zichzelf, weet dat.
Daarvoor moeten we leren verliezen. Moeten we ons bij elk verlies oefenen om er boven uit te groeien. Dat kan door te leren loslaten. Ons niet vast klampen aan wat niet meer vast te houden is. Afscheid kunnen nemen en dat is iets wat we alleen zullen moeten doen. Vrienden, je vrouw, je man kunnen je misschien helpen. Maar de uiteindelijke stap moeten we alleen zetten.
Om dat te kunnen – zonder aan het verlies ten onder te gaan – moeten we de spieren van onze ziel trainen. We moeten de innerlijke mens in ons voeden, rijk maken. Een voorraad van geestelijke kracht aanleggen., zodat we in tijden van grote eenzaamheid en verlies, uit die voorraad kunnen putten.

Hoé je zo’n voorraad moet aanleggen?

We moeten leren stilstaan bij de goede dingen van het leven en ze koesteren, er dankbaar en gelukkig om zijn. Stilstaan bij het goede en mooie in je leven. Er kracht uit putten, de kracht om de spieren van je ziel te voeden.
En als ik aan de mooie dingen in ons leven denk, gaat dat niet alleen om de top belevenissen, de mega-momenten zoals bijvoorbeeld je trouwdag, de geboorte van je kind… neen denk dan vooral aan de kleine dingen. Iets moois dat je op je weg ziet een bloem, een vlucht vogels, een lachend kind of de vriendelijke groet van iemand onderweg of de hartelijk gemeende schouderklop die je van iemand krijgt. Schijnbaar vluchtige belevenissen. Maar dat hoeven ze niet te zijn. Laat ze niet vluchtig voorbijgaan, maar blijf er bij stilstaan, koester ze, prent ze in je ziel, denk er aan terug straks, morgen, volgende week. Maak er de voedingsstoffen van je hart en je ziel mee.!
Er werden nog een aantal praktische punten besproken ter voorbereiding van het jaarfeest. De voorbije werd op een drafje besproken. De activiteiten voor de maand november en december werden voorbereid en met het familienieuws werd deze inhoudelijk zeer sterke vergadering gesloten. Er werd nog nagebabbeld over de inleiding van Tilly.

Norbert


Moezelreis
29-30 april en 1mei 2006

 De laatste voorbereidingen zijn getroffen, de nodige afspraken gemaakt en we zijn blij dat we jullie, laat het ons hopen, een toffe, ietwat rustige Moezelreis kunnen aanbieden. En toch, we kunnen het niet laten, hebben we er hier en daar wat cultureels ingepast maar de natuur is daar zo wondermooi dat wandelen een must is! Dus ziehier ons programma :  

Zaterdag 29 april 2006

Vertrek stipt aan de sporthal van Merchtem om 7u.
Koffie en plaspauze in een wegrestaurant in Luxemburg.

We rijden door tot in Bernkastel: aankomst rond 11u30. 
Vrij tot 14 u om iets te eten, een terrasje, kuieren langs de Moezel of wat te winkelen.
Wandeling door de wijnvelden naar Graach.
Wijnproef (6 verschillende soorten) bij de familie Christmann-Thanisch (Hans-Joseph).
Om 18u aankomst in ons hotel en avondeten.
Bottler, Hauptstrasse 29 54472 Veldenz  tel: 0 65 34 /282

Zondag 30 april 2006

Ontbijtbuffet.
In de voormiddag maken we een geleid bezoek aan de bibliotheek in Bernkastel-Kues.Vrij tot 14u30 in Bernkastel om wat te eten, de terrassen of …
Daarna keuzemogelijkheid:
¨      Of wandeling naar de ruïne van het kasteel en terug langs de waterval.
¨      Of met een busje(daar te betalen) tot aan de ruïne van het kasteel en te voet naar beneden langs de waterval.
¨      Of vrij in Bernkastel
Avondeten: bij Goswin Kranz te Brauneberg nadien terug naar ons hotel te Veldenz.

 Maandag 1 mei 2006

Ontbijtbuffet.
Inladen en vertrek via Manderscheid (burchten die we vanuit de bus bekijken) naar Brockscheid waar we een geleid bezoek brengen aan de klokkengieterij.
We nemen hier ook het middagmaal (in de prijs begrepen) keuze tussen vis of vlees.
Daarna vatten we de terugreis aan via Daun en Luik (rust en plaspauze in Barchon – wegrestaurant) en terug thuis rond 18u30.(dit is echt moeilijk op voorhand te plannen maar dat is toch wel het streefdoel).

Onze prijs met 48 deelnemers: per persoon 125 euro.
Indien minder deelnemers kan de kostprijs een beetje worden aangepast.

 Inbegrepen in de prijs:

De busreis, half pension in hotelformule alle kamers met douche en toilet, geleid bezoek aan de bibliotheek en aan de klokkengieterij; de wijnproef, het middagmaal in Brockscheid de laatste dag en de fooi aan de chauffeur van de bus. 

Inschrijven:

Naam, adres, telefoon+ de keuze of je maandag 1 mei vis of vlees wilt eten vermelden op een kaartje (of doorsturen via E-mail kemels.nerinckx@skynet.be) en bezorgen aan Norbert of Greet Kemels-Nerinckx, Wolvertemsesteenweg 102 en meteen betalen van de deelnameprijs dus 125 € per persoon op rekening nr. 833-5347094-33 met vermelding Moeselreis (alleen na het doorgeven van alle info en het betalen van de deelnameprijs ben je ingeschreven). Alleen telefoneren om je vlug in te schrijven is niet geldig.

Jean; Greet en Norbert

KWB – KAV Kerststallentocht

 Midden in de nacht,
schrijven de Evangelisten,
staat er een ster boven een stal.
Een hut, het verblijf bij uitstek
voor wie niet meetelt
en geen aanspraak kan maken
op enig recht.
Er was namelijk 

‘geen plaats in de herberg’.

Herders op zoek naar onszelf,in de stilte van de nacht. Stilstaan bij wat ons als gelovigen bindt.
Houvast zoekend!
Dromend van en werkend aan vrede op deze wereld.

Als herders trekken we met KAV-KWB op Kerststallentocht.
Maandag 26 december om 19 uur.
Parochieplein Merchtem.

Graag nodigen we groot en klein uit op deze familiale tocht. (Buggy’s en rolwagens kunnen gerust mee).
Wij blijven stilstaan bij enkele kerststallen met een mijmering, een gedicht, een lied, een tekst, een verhaal, …

DRIEKONINGEN MET KAV en KWB

Zaterdag 7 januari 2006

      beginuur: 14u30 in zaal Vijverdal
              
einduur: 17u45 met aansluitend kinderviering in de kerk om 18u.
              
We gaan in kleine groepjes, onder begeleiding van onze ouders en muzikanten, zingen aan de huizen.
              
Na het zingen is er warme chocomelk, koffie en driekoningentaart (met boon).
              
We komen reeds verkleed en geschminkt aan. 

We zingen ten voordele van een goed doel.

 Schaatsen

 In de kerstvakantie - op vrijdag 30 december -  trekken we traditiegetrouw met de ganse KAV-KWB  familie naar de schaatsbaan te Liedekerke.

De prijs

Kinderen jonger dan 6 jaar         € 1,20 (inkom en schaatsen inbegrepen)
Kinderen tussen 6 en 14 jaar      € 3,20 (inkom en schaatsen inbegrepen)
+ 14 jaar                                  € 3,50 (inkom en schaatsen inbegrepen)
Bijdrage voor de bus per deelnemer € 1 .
Het zou gemakkelijk zijn indien je gepast geld kon meebrengen per gezin
Niet vergeten: handschoenen (verplicht), een extra paar kousen, eventueel je eigen schaatsen
(€ - 1,30 op hogervermelde prijs).

Voor de veiligheid vertrekken we  op de parking van de sporthal-school, Dendermondestraat. om 18u (Terug in Merchtem rond 22.30u). 

Cultuurquiz

 Al wie iets weet van iets (al is het van aids) mag gerust de KWB-ploeg komen versterken op : 
Zondag 15 januari 2006                 in de Gemeentelijke fuifzaal
Zondag 29 januari 2006                 in de parochiezaal van Peizegem
Zondag 12 februari 2006                in de Gemeentelijke fuifzaal

 Wist je?!

·      Dat KWB’er Jozef Ringoot de trotse grootvader en peter werd van kleinzoon TOM.
·      Dat heel wat KWB’ers een beetje op de sukkel zijn met hun gezondheid. We wensen hen spoedige beterschap.
 

EHBO

 ·      Dat Jean vond dat aan de droge keel ook heel dringend iets moest gedaan worden.
·      Dat een draagverband aanbrengen voor iemand met een sleutelbeenbreuk voor geen problemen zorgde bij de aanwezigen.
·      Dat Pol voor een zeer goede spreker zorgde.
·      Dat het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is zijn evennaaste bij te staan.
·      Dat we eerst goed moeten nadenken alvorens de barmhartige samaritaan te spelen want het zou best eens kunnen dat je met al je goede intenties het slachtoffer beter niet helpt.

 Kaartkampioenschap

 Verslag 18 november 2005

 ·      Op de tweede avond van het 20e kaartkampioenschap kwamen 48 spelers een kaartje leggen.
·      Luc Vrijders werd de kampioen van de avond met 114 punten.
·      Victor heeft een miserie op tafel op troef gewonnen, en er stonden veel supporters naar te kijken.
·       Pol, Hugo en Jos R. hebben lekkere pannenkoeken gebakken en Jos D., Flor, Freddy en Francis zorgden voor de droge kelen, dank aan al deze helpers.
·     De derde kaartavond gaat door op vrijdag 13 januari 2006 om 20u15. Tot dan.

 Pandoeravond
& cursus ‘pandoeren in de praktijk’

 Vrijdag 23 december om 20 uur in het KWB-lokaal : kaartavond.
Vooral pandoeren wordt de hoofdbrok.
Wie dit spelletje niet kent krijgt professionele help.
Dubbel of enkel spel, het speelt geen rol.
Iedereen die wil krijgt een cursus pandoeren in de paktijk. 

Een aanrader!

 Aanrader

Wist je dat KWB Peizegem op zaterdag 17 december 2005 vanaf 14u30 hun 4e kinderkermis organiseert in zaal Libanon en op de speelplaats van de school “Ten Bos”. Het is een indoor kermis met zelfgemaakte attracties en animatie zowel voor kinderen als voor hun ouders.
Inkom
: KWB’er 5 euro – Niet KWB’er 7 euro.
Inclusief een consumptie + pakje friet.
Info bij Johan Van Sande 0476/543.950 – johanybimmo.be.

 Sport

Voetbal : 
             
MZVC:

donderdag 01/12 om 19.45u : KWB –Orga Boys
donderdag 15/12 om 22.00u : KWB – Binnewerk 2
donderdag 29/12 om 19.45u : KWB- Milacvrienden  

Volleybal

              zondag    04/12 om 10.00u :  Herzele - Merchtem
             
zaterdag  10/12 om 18.00u : Merchtem- Denderhoutem

 Pingpong :

         .    wanneer ? elke donderdagavond vanaf 20.30u tot 22.00u
             
waar ? sporthal Merchtem, in de kleine zaal . 

Petanque :

               woensdag 07/12 om 20.00u : KWB Merchtem – De wippertjes 
                                               
21.00u : KWB Merchtem – De Blockskens 
              
woensdag 14/12 om 20.00u : KWB Merchtem – Looze vissers
              
woensdag 21/12 om 21.00u :  KWB Merchtem – Kort tegen

home: www.kwbmerchtem.be