januari 2007
nummer 351

 

ONZE GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EN WELKE PREMIES JE 
ALS INWONER KAN BEKOMEN

¨     Voor deze rondleiding langs de verschillende administratieve diensten komen we samen op dinsdag 16 januari 2007 om 18.45u aan de ingang van het gemeentehuis van Merchtem (Nieuwstraat 1). 

¨     De gemeentesecretaris Chris Van den Bossche en Renaat Schoukens van de dienst grondgebiedzaken geven ons een stellig heel verhelderende uiteenzetting over de verschillende administratieve diensten en alle mogelijke subsidies bij bouwen, verbouwen, enzovoort. 

Jouw mening is belangrijk!

 Na nieuwjaar gaan onze gemeentelijke mandatarissen en de bestuursleden van het OCMW hun beleidsplan voor de volgende jaren vastleggen. 

Uit een onderzoek gevoerd in opdracht van onze gemeente bij 200 Merchtemnaren door Filip Van Ongeval, freelancer voor lokale besturen, kwamen de volgende 3 items als heel belangrijk uit de bus:

¨      Een beter woonbeleid met sociale correcties.

¨      Meer samenwerking tussen de verschillende diensten van de gemeente.

¨      Duidelijke communicatie tussen overheid en inwoners.

 In zijn discussienota ‘toekomst Merchtem 2007 – 2027’ licht auteur Filip Van Ongeval zijn bevindingen toe en worden er een aantal doelstellingen aan de Merchtemse overheid voorgesteld.

 Wat hebben wij daarmee te maken?

 Alles! Want tenslotte kunnen we bij de verkozenen des volks van onze gemeente aandringen om bepaalde ‘sociale’ maatregelen te voorzien in het programma dat ze willen verwezenlijken. Enkele voorbeelden:

¨      Voor heel wat mensen die wat ouder worden wordt het onderhoud van hun woning en hun tuin een hele en vaak onoverkomelijke opdracht. Sommigen verkiezen van op een appartement te gaan wonen en verkopen hun huisje. Spijtig legt de gemeente niet de verplichting op om in appartementsblokken een lift te installeren. Dat toekomstgericht beleid zou een hulp betekenen voor oudere mensen of voor hen die minder mobiel zijn of het worden.

¨      Aandacht voor de sociale woningen in de gemeente en mee in het oog houden dat die woningen er zijn voor de juiste mensen.

¨      Een wooncoördinator of een woonloket inrichten waar mensen geholpen worden bij hun zoektocht naar een gepaste  woning of grond naar hun financiële mogelijkheden.

¨      Maatregelen uitwerken om jonge gezinnen de kans te geven een woning te verwerven (premie of renteloze lening voor bouwen of verbouwen van een woning.

¨     

Vrienden dit kan geen politiek debat worden maar veeleer een zoeken naar gepaste middelen om het voor iedereen goed te maken in onze gemeente waar vooral het sociale aspect het haalt op het financiële.

Vrijdag 2 februari mag jij je mening zeggen!

Om 20u komt Filip Van Ongeval de voorstellen van de studie rond een sociaal woonbeleid uitleggen. Ook in het panel Erik Crombe, KWB wijkmeester die betrokken was bij de werkgroep: sociaal woonbeleid 2006 en Aloďs De Smedt vertegenwoordiger in de werkgroep GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).

Na de uiteenzetting kunnen we in groepjes onze prioriteiten (sociale bekommernissen) aanduiden. De aandachtspunten worden aan de gemeentelijke overheid en aan het OCMW meegedeeld.

Grijp deze kans om mee te werken aan een sociaal woonbeleid in onze gemeente.

Wij rekenen alvast op je solidair meedenken en verwachten je stellig op vrijdag 2 februari om 20u in het KWB lokaal.

 

‘Daens‘… terug tot leven in Merchtem!

 Priester Daens en zijn strijd tegen onrecht en armoede, zijn strijd voor lotsverbetering mag dan al geschiedenis zijn, vandaag zou Priester Daens wellicht nog met dezelfde verontwaardiging door het land trekken …

 Op vrijdag 26 januari 2007 organiseren KAV en KWB Merchtem de volkse tragikomedie ‘Daens dagelijks’ in een regie van Paul Coppens met Jacques Van Avermaet en Paul Coppens in de cast. Een ontspannend theaterstuk over vandaag met humor en ontroering, waarheid en emotie.

 Het verhaal

 ‘Een plaatselijke vereniging organiseert n.a.v. het Daensjaar een tentoonstelling met als titel “de tijd van Daens en nu”. Op de avond van de officiële opening hebben de leden de laatste hand gelegd aan de opbouw van de tentoonstelling. Twee vrienden, Mathieu en Frederik blijven als laatsten over. Het komt tot een gemoedelijk gesprek en stilaan zien ze in dat vandaag de dag nog steeds armoede heerst.

De tentoonsteling loopt twee weken en de vrienden besluiten om iedere avond als laatsten te blijven om van gedachten te wisselen over Daens.

Aan de hand van de meningen van bezoekers raakt het duidelijk : Daens is inderdaad nog actueel. Er is nog onrechtvaardigheid, er zijn nog heel wat wantoestanden.

Ze hebben het over globalisatie, over racisme, discriminatie, uitbuiting, kinderarbeid, ….

Maar stilaan komen wij ook meer te weten over het leven van Mathieu en Frederik. Zo heeft ook het verleden Frederik littekens toegebracht en Matthieu is in alle staten wanneer hij te weten komt dat …..???’

¨     Vrijdag 26 januari – 20 u – Zaal ’t Vijverdal, Kerkstraat, Merchtem
¨    
Inkom : € 5 euro (voorverkoop – CJP pas en +3pas : € 4). 
¨    
Kaarten te verkrijgen in De Werkman zondagvoormiddag, bij Greet Nerinckx, Wolvertemsesteenweg 102 - 052/37.02.68 of via de KAV-kernleden en KWB-wijkmeesters.

Een organisatie KWB en KAV
Daensjaar   2007  Daensjaar

 

Nieuwe verkeersregels

Regelmatig horen we via de media dat er nieuwe verkeersregels zijn. We hebben gezien dat aan de scholen nog maar 30 km/uur mag gereden worden, het behalen van het rijbewijs is veranderd, en zo zijn er nog een aantal voorbeelden. In de media horen we ook heel wat andere voorstellen die er ooit zijn geweest… Mag een fiets nu door het rode licht rijden als hij rechts afslaat? Blijf je aan een kruispunt met voorrang van rechts nu je voorrang behouden als je al gestopt bent?

Hoog tijd dus om de oude verkeersregels nog eens op te frissen en de nieuwe verkeersregels te leren kennen. Hier krijg je van ons al een voorsmaakje… 

 

 

 

 1) Met welke maximaal toegelaten snelheid mag ik voorbij dit verkeersbord rijden?

A) 20 km/uur
B) 30 km/uur
C) 50 km/uur

 2) Op hoeveel meter moet ik, op een autosnelweg voor een defect voertuig, een gevarendriehoek plaatsen?

A) 30 meter
B) 100 meter
C) 150 meter

 3)Met welke snelheid mag de bestuurder van deze auto tijdens de schooluren voorbij deze borden rijden?

A) Maximaal 30 km/uur
B) Maximaal 50 km/uur
C) Maximaal 90 km/uur

 

 

 

 

4) De bestuurder van de grijze auto blijft de rijbaan volgen. Hoe reageert hij op het kruispunt?

A) Hij mag de linker richtingaanwijzer ontsteken
B) Hij moet de linker richtingaanwijzer ontsteken 
C) Hij moet geen richtingaanwijzer ontsteken

 

 

5) Wanneer geldt de snelheidsbeperking op dit bord

 A) Altijd
B) Tijdens de schooluren
C) Als de kinderen naar en van school komen

 

6) Op 31 januari gaat in de werkman een avond door over de nieuwe verkeersregels. Wat moet ik doen?

A) Naar deze informatieavond gaan
B) Thuis blijven en naar TV kijken

De antwoorden op deze vragen kan je terugvinden verder in deze kleine raak

 woensdag 31 januari – 20u - KWB lokaal “De Werkman”

 

Wij gedenken

Jozef Dierickx: vader van KWB’er Ludo Dierickx
Madeleine Cooremans:
moeder van KWB’er Egied Van Gucht
Joannes (Jean) De Becker:
Schoonvader van Filip Heyvaert; Grootvader van KWB’ers Hans Verbruggen en Dominiek Heyvaert
Ilse Sablon:
Zus van KWB’er Lieven Sablon

Welkom aan onze nieuwe leden!

 I     Louis (Frans) Van Buggenhout is teruggekeerd naar de KWB-familie en Luc Van Schuerbeeck zal hem alle maanden de nodige informatie bezorgen met de Raak en de Kleine Raak.
I    
Stijn Legroux, betekent een jonge aanwinst in onze beweging. Zijn broer Joke zal er goed voor zorgen dat hij rap vertrouwd is met het reilen en zeilen in de KWB van Merchtem.
I    
Freddy Horicx krijgt Walter Legroux als wijkmeester. Walter zal Freddy maar al te graag de KWB van binnen en van buiten laten kennen.
I    
Sandy Harzé heeft ook voor de KWB gekozen. Miel Spinnoy zal hem zoveel mogelijk motiveren om naar de KWB-activiteiten te komen. En … Sandy is een goee sportman, dus …!!!

Mannen veel deugden vriendschap wensen we jullie toe.

 Jij bent zo mooi, zo klein,zo heel bijzonder, mijn wonder …

 Tahnee, dochtertje van Sven en Francesca Schaekels – Van Hove


Herinneringen – Geschiedenis – terug in de tijd!

 Uit een schoolrapport van KWB’er Frans Sablon september 1963 – Lagere school in Mazenzele.

 Opmerkingen
Er zijn zeven manieren om gedrag, vlijt, enz. te beoordelen :

1e ZEER GOED : 10 en 9 punten
2e GOED : 8 punten
3e TAMELIJK GOED : 6 en 7 punten
4e LAAT TE WENSEN OVER : 5 punten
5e LAAT ZEER VEEL TE WENSEN OVER : 3 en 4 punten
6e SLECHT : 1 en 2 punten
7e NUL : 0.

Nvdr : Waar zouden we Frans in kleuren?

 Aan de verkleefde ouders

Zo uw kinderen regelmatig ter school gaan, zullen ze later steeds aanwezig zijn in het werkhuis. Als zij netjes en met zorg hun schoolwerk verrichten, zullen ze later goede werklieden worden, geacht door hun werkgevers, en zullen ze een goed loon verdienen.

Helpt dus de onderwijzers(essen) door het regelmatig schoolgaan te bevorderen, door uw kinderen te verplichten dagelijks hun werken met zorg te maken en hun lesjes te leren; door hun schoolgerief goed in orde te doen houden en door uw zonden (dochters) eerbied voor hun meesters(essen) in te boezemen. Laat niet toe dat uw kinderen zonder uw toezicht op straat lopen, want de straat is de school van ondeugd: daar is het, dat het kind verkeerde gewoonten aanneemt en slechte gesprekken hoort. 

Indien ge wilt, dat uw kinderen voorgelichte mensen worden moogt ge de school niet tegenwerken; ge moet integendeel de tempel der wetenschap doen liefhebben.

Bemin de school, want het is een edele tempel waar men tracht van u een verstandig en eerlijk mens te maken.

  voor je agenda

 Het gezinsweekend 2007 gaat door van vrijdag 07 september 2007 tot zondag 09 september 2007.
We gaan naar herberg “Die Loyale” in Maldegem. (gelegen tussen Gent en Brugge)
Ga gerust  eens kijken naar www.vjh.be en kies Maldegem


VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING VAN 1 DECEMBER 2006

 Met 23 wijkmeesters waren we verzameld om deze vergadering tot een goed einde te brengen. Wat de oorzaak was voor dit matig aantal weten we niet. Hopelijk houdt het geen verband met de vele activiteiten die op stapel staan en waar heel wat mankracht en hulp echt welkom zijn

Na de welkom door Hans kregen Pol en Jos  het woord voor een bezinning. 
De  media en vooral de reclame maken ons van alles wijs 

           
‘met deze zeep wast alles witter’
           
‘deze auto rijdt beter en verbruikt minder energie’

Maar de boodschap van de advent is ingrijpender want ze kondigt de geboorte aan van de verlosser, Kerstmis! En wat zien we: ‘er wordt een kindje geboren in een stal in wat stro, een kindje met veel zorgen, onbeholpen, een klein manneke’. Dit kindje wordt de verlosser van de wereld met zijn Blijde Boodschap en geen Koning zoals velen verwacht hadden.
Deze Blijde Boodschap heeft niks te maken met macht, geld of bezit maar eerder met het goede nieuws van liefde en van eerlijk zijn tegenover God en mekaar. 
We zijn allen kinderen van dezelfde vader, als ge een beetje leeft zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Hoe geraken mensen aan die Blijde Boodschap, hoe komen ze ermee in contact?

 • In de kerk, de preek maar spijtig genoeg vermindert het aantal kerkgangers.
 • Vooral door het voorbeeld van de mensen die proberen te leven zoals Jezus.

De mensen moeten aan ons doen en laten kunnen zien wat die Blijde Boodschap echt inhoudt.

Daniel gaf er als kersverse opa ‘een lap’ op.
We bekijken de namen van de nieuwe leden en van de ontslagnemers.
 

Deze maand publiceren we de 350ste Kleine Raak wat een hele prestatie is.
Iedere wijkmeester schrijft een woord van dank aan Jan die de voortrekker was in de hele Kleine Raak geschiedenis.
Er volgt nog een gesprek over ‘ wat betekent kleine raak voor KWB en voor ons’? Een greep :

 • Aandacht voor vele belevenissen en dat gedurende vele jaren.
 • Dank aan Jan en ook aan Jacky.
 • Gezicht in en buiten KWB
 • De vlot leesbare artikels
 • Mee geëvolueerd met de moderne technieken.
 • Goede manier om activiteiten aan te kondigen.
 • De mensen zijn benieuwd en willen het vlug gelezen hebben .
 • Sommigen zijn best tevreden dat hun foto in de Kleine Raak staat

Hedwig zorgde voor een nabespreking van de voorbije activiteiten en plaatste de nieuwe initiatieven  in de kijker. Dit kan je in deze Kleine Raak allemaal lezen.

Vooral het toneelstuk ‘Daens vandaag‘ kreeg veel aandacht. Er zullen tevens kaarten aan de leden worden aangeboden aan € 4.

Diane van het Karrewiel start een actie ‘proper Merchtem’ en wil hierbij zoveel mogelijk bewegingen betrekken.

In een laatste item bespraken we het initiatief om het leven in Merchtem socialer te maken naar aanleiding van een boek van Filip Van Ongevalle over het sociale DNA van onze gemeente en van het OCMW. De wijkmeesters besloten dat het thema ‘wonen’ best nog eens kan doorgenomen worden op de wijkmeestersvergadering van februari. Teneinde onze inbreng te doen naar de gemeente en het OCMW toe wanneer deze hun krachtlijnen gaan uittekenen voor de volgende 6 jaar.

N.K.

Wist je?!

 ·      Dat KWB’er Dolf FIESACK en zijn vrouwtje Avidia DOURS van de Brusselsesteenweg hun 50 jaar huwelijk vierden. Proficiat van alle KWB’ers en nog heel veel deugddoende jaren in een goede gezondheid toegewenst.

·      Enige tijd geleden de Verenigde Naties een wereldwijde opiniepeiling hielden.

·      Ze stelden maar één vraag : "Wilt u astublieft uw eerlijke mening geven over de oplossing voor het tekort aan voedsel in de rest van de wereld ?". Een groot succes was het niet.

·      In Afrika wisten ze niet wat " voedsel " was, in Oost-Europa wisten ze niet wat " eerlijk"was, in West-Europa wisten ze niet wat "tekort"was. In China wisten ze niet wat een "mening" was, in het Midden-Oosten wisten ze niet wat een "oplossing" was, in Zuid-Amerika wisten ze niet wat "astublieft" was, in de VS wisten ze niet wat " de rest van de wereld" was.

·      Dat St Niklaas weer vele (klein)kinderen van KWB’ers blij maakte in De Werkman.

KWB Kookavond

Dinsdag 13 februari 2007 ‘Valentijnsmenu’
‘De liefde van de man gaat door de maag’
.

Sport Januari

* Voetbal : 
Mzvc:

maandag   15 /01 om 21.00u : KWB – Binnewerk II
donderdag 25/01  om 20.30u:  KWB –G&B Tuinen

Masters : 

Tijdens de maanden januari en februari zijn er bekerwedstrijden.

* Volleybal :
KWB competitie
:
zondag      07/01 om 10.00u : Denderhoutem - Merchtem
woensdag 10/01 om 20.30u: Wambeek - Merchtem 
zaterdag   20/01 om 20.00u : Merchtem – Herzele
zondag     28/01 om 10.00u :   Gijzegem – Merchtem
mini-competitie:
zaterdag 06/01 om 20.00u: Oud jong KWB - Langevelde / Pingpong – vrouwen
zaterdag 13/01 om 20.00u: Scouts – Desterjekkers
zaterdag 27/01 om 20.00u: Oud jong KWB - Pingpong

 * Petanque : wintercompetitie:

 woensdag  3/01/2007 begin tweede ronde wintercompetitie .

 * Pingpong :

 Elke donderdagavond in de kleine zaal van de sporthal van 20.30u tot 22.00u

 !!!!!!!iedereen welkom !!!!!!!

 KAARTKAMPIOENSCHAP

 ¨     Op  vrijdag 12 januari 2007 worden de kaarten opnieuw geschud.
¨    
We verwachten jullie in De Werkman om 20u15.
 

KWB veteranen – Binnenwerk 25/11/06

 Een dagje ouder worden heeft zo zijn gevolgen. Sinds Johan met de veteranenploeg mag meedoen, is hij reeds meerdere keren te laat op het appel verschenen. Zo ook nu weer.
Maar niet getreurd, de ploeg doet het beter dan de voorbije seizoenen en is bij momenten zeer sterk op dreef.
Ditmaal moesten we aantreden tegen Binnenwerk. Geen onbekenden voor ons , want enkele KWB leden horen tot de sterkhouders van deze ploeg. Eén ervan, Dirk v/d Pontsele werd onlangs nog gehuldigd op het jaarfeest.
KWB startte sterk en kwam via een mooie combinatie met Johan als afwerker  1-0 voor.
Joris, de andere aanwinst van de veteranen, maakte er met een lange ren langs de lijn vanuit een scherpe hoek  2-0 van.
Via een tegenaanval en een raar botsende bal waar Kries en Marc beiden ongelukkig acteerden werd de stand 2-1 en werd de wedstrijd terug spannend.
Joris, nu in samenspel met Rudy maakte na een mooie één twee zijn tweede doelpunt. 3-1 en rust.
Kort na de pauze volgde er een goal uit het boekje: Johan langs de flank, schot op doel, Joris goed gevolgd en in de recuperatie afgewerkt. 4-1.
Het werd zelfs 5-1 met een doelpunt op dezelfde wijze als het 4e. Johan weer langs de flank, Joris mee en nu via een afleggertje een open doel waar Joris dankbaar gebruik van maakte.
Wedstrijd gespeeld denkt men dan, maar op heel korte tijd veranderde heel het spelbeeld en onder leiding van Dirk (van je leden moet je het hebben) kwam de tegenstander terug tot 5-4.
Gelukkig kon Joris bij een spelfase met mee opkomende doelman de bal onderscheppen. Johan spurtte langs de flank maar voor en kon van vrij ver makkelijk inschieten.
Zo eindigde de wedstrijd op 6-4.

JV

 KWB-MERCHTEM
RIJBEWIJS BEHALEN MET VRIJE BEGELEIDING

 Een rijbewijs behalen hoeft niet duur te zijn!
Aanbod voor leerlingen en begeleiders

 Vanaf 1 september kan je op je 18de een rijbewijs behalen, maar iedereen moet minstens 3 maanden onder begeleiding leren rijden.
Ofwel ga je hiervoor naar een rijschool of wel kies je voor een systeem “vrije begeleiding”. 
KWB wil je hierbij helpen en biedt je een degelijke lessenreeks aan van 6 avonden van 2 uur voor de leerling en de begeleider.

Wat bieden wij

 • Zes lessen waarin we je voorbereiden op het theoretische en praktische examen (inclusief proefexamen)
 • Gemotiveerde en deskundige lesgevers
 • Een actueel cursusboek
 • Een tweede binnenspiegel met zuignap
 • Een reglementaire “L” om aan te brengen op je achterruit.

 Het handboek “rijbewijs zonder omwegen” kan je aankopen tijdens de cursus tegen een voordeelprijs. Dit handboek bevat theorie, oefeningen theorie-examen, voorbereiding praktisch examen en geeft gratis toegang tot een website over rijbewijs

 In 6 samenkomsten, op maandagen 08, 15, 22 en 29 januari 2007 en 05 en 12 februari 2007 telkens om 20u in de “kerkeboomgaard” parochieplein te Merchtem helpen we u bij het instuderen van het verkeersreglement. We nemen een proefexamen af en geven tips voor de proef op de openbare weg.

 Het is niet verplicht om de cursus samen met je begeleider te volgen, maar je slaagkansen zullen er serieus door vergroten.

 De deelnemersprijs voor de cursus :

Leerling bestuurders:              leden KWB                25 euro  /  niet-leden                   50 euro
Begeleiders                             leden KWB                12 euro /  niet-leden                   20 euro
Leden, kinderen of echtgenoten van leden worden gezien als lid.

 Inlichtingen en inschrijving bij: Daniel Schaekels, Huttert 28 1785 Merchtem.
Je bent pas ingeschreven wanneer je bijdrage is gestort op rekening
KWB-Merchtem 799 – 5500505 – 25 met vermelding cursus rijbewijs.

rijbewijs@kwbmerchtem.be

Actie rijbewijs

DE NALATENSCHAP VAN ERFENISSEN

 Ogenschijnlijk zijn er onder ons, KWB’ers van Merchtem, niet zoveel mensen die veel te verwachten of uit te delen hebben. Het bleek op woensdag 22 november alleszins maar een magere opkomst voor zo’n vette kluif als successie- en erfenisrecht. Slechts een twintigtal geďnteresseerden kwamen er opdagen in de Werkman. Terwijl de bevlogen spreker nochtans Herman Cools zou zijn, zoals we lazen op het naambordje dat hij voor zich op tafel had gezet.
Om te beginnen vroeg hij waarover we het voornamelijk wilden hebben. Hijzelf kon immers gemakkelijk vijf dagen over dit onderwerp blijven doorpraten. Maar aangezien niemand onder ons daar de tijd toe had, werden er dus een paar thema’s opgesomd.
“Is vermogensplanning nodig?”, bleek positief te moeten worden beantwoord. Want als je niets doet, geldt automatisch de wet. Dus kan iedereen best vooraf zelf iets doen. (En zoals Pol kernachtig concludeerde op het eind van de uitgelopen vergadering  : "Doet het op tijd!")
In die vermogensplanning onderscheidde de spreker vier grote takken : de (familiale) situatie, de juridische, het patrimonium en tenslotte de persoonlijke wensen. Elk van die vier, of  beter de invulling daarvan, heeft zijn consequenties.
 
Voor de wet bestaat een eerste belangrijk onderscheid namelijk in het al of niet getrouwd zijn ; met of zonder een huwelijkscontract. Daarbij wordt wettelijk bepaald wat voor het huwelijk eigen is en wat niet. Wat je tijdens het huwelijk verdient en spaart, is gemeenschappelijk in het wettelijke stelsel ; bij scheiding van goederen niet. Daarbij behoort wat men samen aankoopt tot de onverdeeldheden.  
In algehele gemeenschap van goederen – wat zo goed als niet meer voorkomt – zijn het enkel de kleren die het eigen vermogen vormen. En dat is altijd meer voor de vrouw dan voor de man.
Ook voor samenwonenden, hoe jong ook, blijkt vermogensplanning bijzonder nuttig. Want dat er ook op jonge leeftijd gestorven wordt, zie je  elke maandag in de krant!
Wie zijn echter de erfgenamen ingeval van overlijden? Dit wordt ofwel bepaald door de bank die een akte van bekendheid opstelt; ofwel door een notaris die een erfrechtverklaring opmaakt op basis van eigen opzoekingen (kostprijs 150€).
Als het erfrecht van de langstlevende geldt en er zijn geen afstammelingen, dan geldt het huwelijksstelsel. Wat zonder testament kan betekenen dat wanneer jouw suikernonkel gelijktijdig komt te overlijden met zijn vrouw, dat alles dan naar de familie van de vrouw gaat. Want volgens de wet blijft de vrouw altijd iets langer in leven en dus erft zij eerst alles van haar man en vervolgens haar familie. Daarom laat men best niet na – zeker als er geen kinderen zijn – een (handgeschreven) testament op te maken in de trant van de twee onderstaande formules:
 

Testament van de man

Ik ondergetekende, ..............., wonende te ……………, geboren te                     op                                verklaar dat dit mijn testament is. Ik herroep hiermee al mijn voorgaande testamenten en wens de verdeling van mijn patrimonium als volgt.

Mijn gehele nalatenschap is in volle eigendom voor mijn echtgenote ...................

Overlijdt zij voor mij, samen met mij, binnen de maand na mij of binnen de drie maanden na mij ingevolge dezelfde gebeurtenis dan komt mijn nalatenschap toe aan de volgende personen:  

Opgemaakt te .................... op ... /..../200.                   Handtekening

 

Testament van de vrouw

Ik ondergetekende, ..............., wonende te ……………, geboren te                     op                                verklaar dat dit mijn testament is. Ik herroep hiermee al mijn voorgaande testamenten en wens de verdeling van mijn patrimonium als volgt.

Mijn gehele nalatenschap is in volle eigendom voor mijn echtgenoot ...................

Overlijdt hij voor mij, samen met mij, binnen de maand na mij of binnen de drie maanden na mij ingevolge dezelfde gebeurtenis dan komt mijn nalatenschap toe aan de volgende personen:

 

Opgemaakt te .................... op ... /..../200.                   Handtekening

 

Wat zijn nu de successierechten voor de afstammelingen in rechte lijn, dus de echtgenoten, samenwonenden, ouders, kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, stiefouders en zorgkinderen (die minstens drie jaar door de gestorven persoon zijn opgevoed)?

In Vlaanderen - want dit verschilt van Brussel en Wallonië! - bedragen deze tot een bedrag van 50.000€: 3%. Tussen de 50.000€ en 250.000€ : 9%. En wanneer het bedrag hoger is dan 250.000€ : 27%.  Voor broers en zussen is dit respectievelijk 30 %, 55 % en 65 %.  En voor al de rest respectievelijk 45%, 55% en 65%.

 Hoe dit alles te omzeilen valt en welke wenken men best in acht kan nemen werd vervolgens heel deskundig uit de doeken gedaan. Maar aangezien dit nogal specialistische materie bleek die niet altijd voor iedereen van toepassing was, werd er nog lang nagepraat over al die spitsvondige ontduikingsmechanismen en vernuftige ontwijkingsmaneuvers want algemeen gesproken bleek iedereen vooral te hebben genoten van de pittige praktijkvoorbeelden en de bijzonder nuttige tips.

Marc B.

 Over de KWB-grens
We ontvingen via mail volgend bericht uit Guatemala :

 ‘Beste Hans en Erika en vrienden K.W.B.ers Merchtem,

 Heel veel dank voor het nieuws en programma van KWB-Merchtem. Dit was een aangename verrassing. Ik hoop deze dagen ook Kleine Raak te ontvangen langs Jan en Maria Decoene. Zo blijf ik steeds meeleven met al de activiteiten van de KWB.
Binnenkort komt mijn kerst-en nieuwjaarsbrief voor mijn vriendenkring-Merchtem. Daarin dan het bijzonderste nieuws uit Guatemala.
Hierbij bied ik al graag mijn allerbeste wensen voor een vredevol kerstfeest en een zegenrijk nieuwe jaar aan jullie familie ook aan alle KWB’ers en vooral ook aan ALLE bezoekers van "De Werkman" op Zondag. Die zondagbezoeken blijven mij een mooie herinnering.
Hartelijke groeten van Denise en medewerkers uit Guatemala.’

Jaarfeest kei-tof !

 Alles stond netjes klaar in de zaal op zaterdag 9 december want KWB vierde feest. Een aantal vrouwen- en mannenstemmen hadden onder de kundige leiding van Walter Teugels de juiste toon gevonden zodat de koorzang in de misviering fantastisch klonk. Tekst, muziek en de inbreng van Pater Karel zorgden voor een deugddoende en tegelijk beklijvende misviering.

In de zaal werden we hartelijk onthaald met een lekkere aperitief ‘ŕ la Jeanke Block’ een gelukte mengeling van het heerlijke vocht uit de druiven van de Moezelvallei en een beetje gezonde likeur.

 Het verschijnen van de  350ste Kleine Raak, een topmoment in onze plaatste KWB geschiedenis, werd met de nodige luister gevierd. De 200 aanwezigen op ons jaarfeest gaven stuurman Jan en zijn ploeg Jacky, Maria, Greet en Norbert een minutenlange staande ovatie. En … het deed deugd!.

Chef kok Peter schudde uit zijn schitterende handen een fantastische maaltijd. Lekkere visschotel, gevolgd door een chinees soepeke; een heerlijke kalkoenmedaillon met witte druifjes en een witloofslaatje en om de putjes te vullen en een goed patéke er bovenop.

Een Brugs goochelaar toverde een aantal toffe trucs uit zijn mouwen maar hij had gelukkig voor hem een heel knap team om hem bij te staan met      Katleen, Hilde en de Ludwig.

Voorzitter Hans, wiens speeches met de jaren verbeteren, had vooral aandacht voor het ontslag van veel werknemers, ook in onze streek. Vooral voor hen die tewerkgesteld waren in kleinere KMO’s.

Nadien werden de KWB’ers die 25 jaar lidmaatschap hebben met een flesje wijn bedankt.

De tapploeg had de handen vol en op de tonen van eerste liedjes die DJ Pannecouke draaide liep de dansvloer vol en dat bleef duren tot in de late uurtjes. 

Meermaals hoorden we dat het één van de betere jaarfeesten van de laatste jaren was en dat doet wel deugd voor de organisatoren die zich ervoor ingezet hebben 

Wist je?!

 Ż     Dat Roger bij het aftrekken van een fles wijn een stuk glas in de hand kreeg en er een dokter aan de pas kwam om alles netjes toe te naaien.

Ż     Dat Ludwig Van der Stappen de kaarten effectief schudde.

Ż     Dat we Jos Robberechts n’en boogie zagen dansen met zijn dochter!

Ż     Dat .Lut Van Den Driessche zich voor één dag ‘miss kleine raak’ kroonde, zij won immers de prijskamp tijdens de viering van 65 jaar KWB

Ż     Dat de eerwaarde zusters van de Gasthuisstraat onze voorlezers in kerk nl. Francis, Hans en Geert kwamen feliciteren.

Ż     Dat deze 3 mannen zelfs complimentjes kregen van Marleen en dat ze hen meteen uitnodigde om ook in andere misvieringen te komen voorlezen.

Ż     Dat de rolwagen van Jo onder de enorme kracht en danspasjes van Josky, Willy en Wouter leek te bezwijken.

Ż     Dat we Koen stillekes zijn danspasjes zagen tellen bij d’en boogie met zijn vrouwke.

Ż     Dat Magda al een trucje heeft voor een optreden voor volgend jaar.

Ż     Zelfs Eddy, de schoonzoon van Gust heeft al een goochelnummertje in zijn hoofd.

Ż     Dat zelfs Bock-pils niet zo slecht is.

Ż     Dat d’en Dj goed werk leverde, goeie muziek en we konden zelfs in de zaal tegen mekaar babbelen zonder te hoeven roepen. Chapeau herr DJ.

Ż   Raadseltje: Hoe komt het dat je om van thuis naar de zaal te gaan 1 km moet stappen en bij het terugkeren de afstand dubbel zo lang is? Oplossing bij JR.

  Valentijnsinitiatief KAV-KWB: Filmvoorstelling

Zondag 4 februari 2007
‘De Muze’

Brusselsesteenweg 69 - 1860 Meise

10u00    Inleiding door Jan van Herck, filmrecensent en medewerker ‘Ten Weyngaert’ (GC Vorst)
10u20    Filmvoorstelling ‘AE FOND KISS’ (regie en scenario : Ken Loach).

Een jonge Pakistani (tweede generatie) zal door zijn ouders, gelovige moslims, worden uitgehuwelijkt aan zijn nicht die binnenkort uit Pakistan overkomt. Hij wordt echter verliefd op een Ierse muzieklerares in een katholieke school. Wanneer het ontdekt wordt, krijg je conflict tussen de jongen en zijn vader, zijn moeder, … heel de familie komt aan bod.

12u00    Receptie aangeboden door groep ARCO. 

Prijs

  8         voor KAV-KWB leden en hun partner (€ 12 voor niet-leden)
  3         voor kinderen vanaf 6 jaar (- 6 jaar gratis).
Maximumprijs per gezin : € 20 voor leden en € 3 voor niet-leden.

Inschrijven is verplicht en kan tot 1 februari 2007 op het KAV-secretariaat – Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel. 
Rek. nr. 799-5903351-49.

Tel. 02/508.88.40 – E-mail :
kav.vlaamsbrabant-brussel@kav.be.
( !! Leeftijd van de kinderen vermelden want voor hen is er een speciaal uitgewerkt kinderprogramma.)

Plaatselijke info : Hedwig en Lieve DOURS-VDMEEREN (052/37.13.03).

 

OVER ENERGIEZUINIG WONEN

          Het zal wel niet aan de elf deelnemers uit Krokegem hebben gelegen, maar voor deze nogal droge materie werd een mooie jonge vrouw ingeschakeld. Ze heette Karen en ze was blond! “Nogal wat anders dan die oude, lelijke knarren die we anders toebedeeld krijgen!”, verzuchtte de voorzitter prompt. Haar lange haren bungelden als een dikke vlecht op haar bevallige rug en haar handen zaten heel de tijd verscholen in de hemdsmouwen die als wantjes uit haar truitje kwamen piepen. Over energiezuinig wonen wilde zij het hebben en alleman ervoer het meteen als een dankbaar gegeven dat ze zich slechts zelden naar het projectiescherm toedraaide. Het was dus van meet af aan zo klaar als een klontje dat het moeilijk zou worden om heel de tijd bij de les te blijven.

         Deze lezing vormde de eerste van drie tussenstappen naar het zelf bouwen van een zonnecollector. Dit was de lokale informatieavond over de energiezuinige woning. Wie dat wil kan naderhand een bovenlokale vergadering volgen die tenslotte moet leiden tot het bouwen van zonnecollectoren tijdens een weekend aan zee.

         De goede redenen waarom we wat zuiniger moeten omspringen met onze energie zijn vanzelfsprekend dat de energiebronnen uitgeput raken en de schade aan het milieu dramatische vormen aanneemt. Plus natuurlijk dat we alsmaar meer betalen voor de brandstoffen. Vooral dat laatste argument moet ons bewuster maken van de noodzaak om rationeel om te gaan met energie. Een derde van het energieverbruik komt immers op rekening van de huishoudens. Dat kan verminderen door eenvoudige besparingsmiddelen en door het aanwenden van hernieuwbare energie van zon, water en wind.

         Sommigen kregen het al van bij die ontvouwing wat moeilijker om de aanknopingspunten voor ogen te houden. Maar de lesgeefster ging dadelijk verder met haar uiteenzetting. De compactheid van de woning, legde ze uit, speelt een grote rol. Zo opteert men beter voor een rijhuis in plaats van een openstaande woning. Een rijhuis verliest immers het minste warmte. Want hoe minder vrijstaande buitenmuren, hoe beter de isolatie. Een kubusvormige woonst vormt dan ook een betere keuze dan een woning met brede gevels.

         Door een goede isolatie beperk je eveneens het warmteverlies. Dakisolatie ligt daarbij voor de hand maar ook vloerisolatie en muurisolatie zijn noodzakelijk. Want veel warmte ontsnapt langs de vensters en via slecht aangebrachte isolatie of koudebruggen. Men moet dus beslist voor hoogrendementsglas kiezen, raadde ze aan. Wat sedert januari 2006 overigens door de overheid wordt opgelegd in de vereisten van de EPB-normen (Energie Prestatie Besluit) : een aantal eisen inzake energieprestatie en binnenklimaat die vanaf volgend jaar ook werkelijk gemeten zullen worden in ruil voor een energieprestatiecertificaat.

         Luchtdicht bouwen, vormt evenzeer een aanrader. Want door het vermijden van spleten en kieren verminder je warmteverliezen. En hoe minder tocht (behalve hartstocht!) hoe beter de energieprestatie van de woning. De buitenvensters moeten dan ook stellig goed aansluiten op de buitenmuren. Maar zelfs bij een goede isolatie moet er nog voor voldoende ventilatie worden gezorgd om ongezonde binnenlucht af te voeren. Dit kan door het traditionele verluchten via roosters in vensters of muren, maar ondertussen eveneens middels tal van mechanische systemen. Of door een combinatie van beide.

         Ook de oriëntatie, de bezonning en schaduwkant spelen een belangrijke rol, legde Karen uit. Hoe is mijn woning georiënteerd en wat zijn hiervan de gevolgen? Grote ramen aan de noordkant zijn af te raden. Ideaal is 40 tot 60% van de totale vensteroppervlakte tussen zuidoost en zuidwest plaatsen. Dit levert dan passieve zonnewinsten, zoals serre-effecten. Maar de kunst bestaat er tevens in om ook in de zomer de woning niet al teveel te laten opwarmen. Dit kan door voldoende zonnewering te voorzien, bijvoorbeeld middels het planten van bomen die ’s winters dan hun bladeren verliezen.

         Aangezien het nog enige tijd in beslag zou nemen vooraleer de pauze eraan kwam, bleek het steeds lastiger om niet weg te dromen en de gedachten niet te laten afdwalen naar andere energiestromen. Maar de docente was vastbesloten om door te gaan : met de les uiteraard. Dus had ze het over de installaties voor verwarming. Je kon best opteren voor een hoogrendementsketel en soms was een buitenvoeler echt zinvol om binnen- en buitentemperatuur op mekaar af te stellen. Thermostatische kranen hadden hun nut al voldoende bewezen : elke graad die je je thermostaat lager instelt, levert 7% minder kosten op, gaf ze op een blaadje. En ook energiezuinige toestellen die misschien wat duurder zijn in aankoop, verdien je al snel terug door de goedkopere facturen. Verstandig verlichten kan tot 20% besparing opleveren. Zo levert elke spaarlamp die je plaatst in de plaats van een gloeilamp ongeveer 10 euro per jaar op. Redenen genoeg dus om verstandiger om te springen met energie. Maar nog meer besparen op de factuur kan voor sommigen door het installeren van een zonneboiler. Dat aanbod zou ze evenwel na de welgekomen pauze behandelen, samen met de premies die je kon krijgen en tot wie je je daarvoor moest wenden. De bouw van een eigen zonnecollector werd tenslotte na de onderbreking aanschouwelijker voorgesteld. (Hoewel enkelen het meer op de maanenergie hadden begrepen!) Wie daar echter meer over wil weten en meewil op bouwweekend, moet vooraf een bovenlokale vergadering volgen in een lokaal in Wemmel, Kortenberg of Londerzeel. Maar die zullen tot spijt van al wie het benijdt, niet door onze lieftallige juffrouw worden gegeven. Een kijkje nemen op de website van KWB nationaal en/of contact opnemen met Koenraad Coppens (02/210.88.23) is de boodschap.

         Hoewel iedereen het ogenschijnlijk een opwindende avond had gevonden, bleek al wat dit energieke meisje had tentoongespreid ons toch wat op onze honger te laten. Maar aan ons hart komen lieten we dat niet en dus keuvelden we tussen pot en pint nog lang na over wat was en niet wezen mocht.

MB

 DATA CULTUURQUIZ !

 Zondag 14/1/2007 (gemeentelijke fuifzaal), zondag 28/1/2007 (parochiezaal Peizegem) en zondag 11/2/2007 (gemeentelijke fuifzaal) telkens om 19u.

Help je de KWB-ploeg versterken? Info bij Marc Blyaert (marcbleyaert@skynet.be).

 

Met 156 herders op zoek naar ….

 Het was fris maar droog op vrijdagavond 23 december toen een grote groep herders van KAV en KWB op tocht gingen. Hedwig zorgde er met een 5-tal mannen voor dat alles zo veilig mogelijk verliep. Aan de hand van het verhaal van meer dan 2006 jaar geleden togen we op weg.

Een vleugje muziek (bedankt groepje Galgestraat, A. De Boeckstraat en de gebroeders Louncke), wat gedichten en teksten rond het kerstgebeuren kruidden de tocht. Liesbet vertelde een geboorteverhaal aan de kinderen en Els Timmermans – aan het rusthuis – wist dat er in elk van ons een engel leeft.

Aan de kerststal van de Galgestraat werd ons Gluhwein, chocomelk of een druppeltje aangeboden met wafels of cake. Voor de kinderen waren er pannenkoeken.

 Bij een tas lekkere soep en een hot-dog slogen we deze geslaagde kerststallentocht af ons verwarmend aan de houtvuren op het plein of binnen in het KWB-lokaal.

 Wist je?!

¨      Dat de hoofden in de kerststal op Huttert een waar gelaat kregen. Daar zorgde een Russische kunstenares voor.

¨      Het vele zoekwerk naar het lied ‘Neem eens een kind bij de hand’ loonde de moeite.

¨      Dirk, Patrick en Sammy werden echte herders.

¨      Dat de familie Segers op Huttert een hele mooie kerststal had en Eddy en moeder stonden er glunderend bij.

¨      Bedankt aan iedereen die meehielp onderweg en in het lokaal.

¨      In ieder van ons leeft een engel.

¨      365 dagen lang herder.

¨      Dat we onverwacht nog een groepje muzikanten bijkregen in de Galgestraat.

¨      Dat Jan De Mesmaeker de stille kracht is voor allerlei werkjes achter de schermen.

¨      Dat we Ingrid, Kristel en Jolien bedanken voor soep en hot-dogs.

¨      Dat de vuurkorven van de gemeente veilig gemaakt zijn.

¨      Madeleine verwende de kinderen met lekkere ‘sjoekes’.

Dat de voeten van Jo ijsklompen waren, maar met de goede zorgen van Chantal en Lea kreeg hij rap kleur en spraak terug.

 

Antwoorden  vragen  nieuwe verkeersregels:

1A – 2B – 3B – 4C – 5A – 6A

 

home: www.kwbmerchtem.be